Акредитирани лаборатории за тестирање

Центар за санитарна контрола
Хемиска лабораторија за питки води
Хемиска лабораторија за отпадни води
Микробиолошка лабораторија
   

Лабораторија за испитување на гасови, гасни смеши и подвижни садови под притисок
   

 

Друштво за мерење, анализа, инженеринг и услуги
ЕКО ДЕТЕКТ- Лабораторија за испитување на штетно влијание на нејонизирачки зрачење врз здравјето на луѓето
   
   
   
Лабораторија за испитувања на геомеханика, градежни материјали и животна средина „ГЕИНГ КуК“
   

Работна единица за лабораториска дејност
Лабораторија за санитарна хемија
Лабораторија за санитарна микробиологија
   

 

Земјоделски факултет - УНИЛАБ
   

ЛТ - 029 ПЗУ ЦЕНТАР ЗА ДОЈКА Скопје

Специјалистичка ординација по радиодијагностика

Биохемиска лабораторија

Повлечен сертификат за акредитација на 23.05.2014

   

ЛТ - 030 ПЗУ Авицена Лабораторија Скопје
Специјалистичка дијагностичка лабораторија

Повлечен сертификат за акредитација на 12.12.2014

   

 

Земјоделски институт - Скопје
Лабораторија за вино и алкохолни пијалоци
Лабораторија за испитување на семе од земјоделски растенија
   

 

Лаборториски Испитувачки Комплекс
   
   

 

 Лабораториски услуги
   

 

Лабораторија за санитарна хемија
Лабораторија за санитарна микробиологија
   

 

   

 

Друштво за инженеринг, истражување и услуги
Лабораторија за тестирање
   
ЛТ - 038 Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје, Медицински факултет во Скопје
Институт за медицинска и експериментална биохемија
Лабораторија за биохемиски испитувања (ЛБИ)

Повлечен сертификат за акредитација на 31.05.2017

   
Одделение за санитарно-хигиенска дејност со здравствена екологија
Лабораторија за санитарна хемија
Одделение за лабораториска дејност
   
ЛТ – 040 ДПТУ ВИНИКИДС дооел, Скопје

Лабораторија за испитување на јонизациски зрачења ВИНИЛАБ
Повлечен сертификат за акредитација на 06.07.2016