Акредитирани лаборатории за тестирање

   

ЛТ - 002 МАКПЕТРОЛ А.Д. - Скопје
Лабораторија за тестирањe

   

ЛТ - 003 Универзитет "Св. Кирил и Методиј" - Скопје
Фармацевтски факултет - Скопје
Центар за испитување и контрола на лекови

   
ЛТ - 004 МАККОНТРОЛ доо - Скопје
Претпријатие за контрола на квалитет и квантитет на стоки и консалтинг
Лабораторија МАККОНТРОЛ
   
Центар за референтни лаборатории
Лабораторија за санитарна микробиологија
Лабораторија за испитување на квалитет на храна
Лабораторија за испитување на води
Лабораторија за контаминенти и екотоксикологија
Лабораторија за испитување на метали
Лабораторија за испитување на здравствена исправност на предмети за општа     употреба
Лабораторија за радиоекологија
Лабораторија за јонизирачко зрачење
Сектор за испитување и контрола на лекови
Хемиско – фармацевтско одделение
Одделение за биохемиски испитувања
   
ЛТ - 006 Универзитет "Св. Кирил и Методиј" - Скопје
Факултет за ветеринарна медицина - Скопје
Институт за храна
Ветеринарен институт
Институт за репродукција и биомедицина
   
   

ЛТ - 008 Технолаб доо - Скопје

Друштво за технолошки и лабораториски испитувања, проектирање и услуги
Лабораторија за еколошки испитувања
   

ЛТ - 009 ЈЗУ Центар за јавно здравје - Тетово

Одделение за санитарно хигиенска дејност со здравствена екологија
Отсек за санитарна хемија-тестирање на храна
Отсек за санитарна хемија-тестирање на вода
Отсек за комунална хигиена
 
Одделение за лабораториска дејност
Отсек за санитарна микробиологија
 
Подрачна Единица Гостивар
Отсек за санитарна хемија-тестирање на храна
Отсек за санитарна хемија-тестирање на вода
   

ЛТ - 010 ЈЗУ Центар за јавно здравје Кочани

Лабораториски Испитувачки Комплекс
Лабораторија за санитарна хемија
Лабораторија за санитарна микробиологија
   

ЛТ - 011 ЈЗУ Центар за Јавно Здравје - Куманово

Лабораторија за санитарна хемија
Лабораторија за санитарна токсикологија
Лабораторија за санитарна микробиологија
   
ЛТ - 012 Универзитет "Св. Климент Охридски" - Битола
Научен институт за тутун - Прилеп
Лабораторија за контрола на квалитет на семе од земјоделски растенија-L01
Лабораторија за контрола на квалитет на почва, вода, ѓубрива и растителен материјал-L02
Лабораторија за контрола на квалитетот на тутунот и тутунските производи-L03
Лабораторија за контрола на автентичност и квалитет на тутунска суровина-L04
Лабораторија за контрола на здравјето на растенијата-L05
   

ЛТ - 013 ЈЗУ Центар за јавно здравје - Битола

Лабораторија за санитарна и токсиколошка хемија
Лабораторија за санитарна микробиологија
   

ЛТ - 014 Градежен Институт "Македонија" - Скопје
Лабораторија за испитување на градежни материјали

   

ЛТ - 015 ЕКО МЕТАЛ - М ДОО - Скопје

Лабораторија за испитување на јонизирачко зрачење
Повлечен сертификат за акредитација на 08.06.2010
   
   

ЛТ - 017 Фармахем Дооел, Скопје

Фармахем Лабораторија за Животна Срединa
   

ЛТ - 018 ЕВРО КОНСАЛТИНГ - ДОО Скопје

Лабораторија за испитување на градежни материјали
   

 

Одделение за хигиена со здравствена екологија
Одделение за микробиологија со паразитологија
   

 

Лабораторија за тестирање на руда