Комитет за приговори

бр.Име и презимеФункција
1 Татјана Тасевска претседател
2 Митко Алексов заменик - претседател
3 м-р Благоја Богоевски член