СОВЕТ НА ИАРМ

 

бр.Име и презимеФункцијаИнституција
1 проф. д-р Анита Грозданов
заменик
претседател
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Технолошко-металуршки факултет
2 Нериман Џеладини член
Влада на Република Македонија
Министерство за економија
3 м-р Бети Вуковојац член
Влада на Република Македонија
Министерство за економија - Биро за метрологија
4 Оливера Бичиклиски член
Влада на Република Македонија
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
5 Јадранка Аризанковска член
Стопанска комора на Република Македонија
6 Митко Алексов член Сојуз на стопански комори
7 м-р Елена Јефтоска член
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
Лабораторија за тестирање на мебел-Скопје
8 м-р Благоја Богоевски член
ИТ ГМЦ Инженеринг Скопје
9 Татјана Тасевска  член Организација на потрошувачи на Македонија
10 Дејан Стојковски член Институт за акредитација на Република Македонија