Документи на Советот на ИАРМ         - Статут на ИАРМ (P01, pdf, 145KB)        
         - Статутарна одлука за изменување на Статутот на Институтот за Акредитација на Република Македонија(P02, pdf, 6.75МB)        
         - Правилник за процедурата за акредитација (Р03, pdf, 244KB)
         - Правилник за барањата за компетентност на телата за оцена на сообразност (Р04, pdf, 255KB)
         - Правилник за употреба на знакот за акредитација, повикување на акредитацијата и повикување на статусот на ИАРМ
           како потписник (Р05, pdf, 761KB)
         - Правилник за барањата за учество во тестирања на оспособеноста и во меѓулабораториски споредби (Р06, pdf, 181KB)
         - Правилник за прекугранична акредитација (Р07, pdf, 181KB)
         - Правилник за основање и работа на Комитетот за приговори (Р08, pdf, 183KB)
         - Правилник за организацијата и работата на ИАРМ (Р09-1, pdf, 176KB)
         - Правилник за висината на надоместокот за покривање на трошоците за услугите на ИАРМ (Р10, pdf, 134KB)
         - Правилник за начинот на обезбедување на мерна следливост во РМ (Р11, pdf, 176KB)
         - Правилник за висината и начинот на плаќање на надоместоците за работа на оценувачите и експертите од оценувачкиот тим на Институтот за            акредитација на Република Македонија (Р14, pdf, 103KB)
         - Правилник за определување на подрачјата на калибрација, тестирање, сертификација и инспекција (Р15, pdf, 627KB)