Секторски комитети

Во рамките на развојната техничка соработка меѓу владите на Република Македонија и Сојузна Република Германија во тек е  Проектот за транспозиција на техничките прописи на ЕУ во македонското законодавство.

За реализација на одредени активности од Проектот, формирани се Секторски Комитети, составени од експерти од соодветните сектори и координатори.

1. Секторски Комитет за електрика, електроника и електрични машини
-         координатор       Драган Велевски
-         експерт               Сашо Андонов, Агенција за цивилно воздухопловство
-         експерт               Здравко Андонов, Електротехнички факултет - Скопје

2. Секторски Комитет за опрема под притисок, пренослива опрема под притисок и челични градежни производи
-         координатор        Наташа Несторовска Спасовска
-          експерт               Мартин Велковски, ФАКОМ
-          експерт               Ѓорѓи Аџиев, Машински факултет- Скопје
 
3. Секторски Комитет за лифтови и опрема за подигнување
-          координатор      Теодора Ташевска
-          експерт               Виктор Гавриловски, Машински факултет- Скопје
-          експерт               Горан Сековски, Алекс Сјуарт
 
4. Секторски Комитет за градежни производи
-          координатор       Весна Георгиевска
-           експерт              Сребро Томов, Градежен Институт Македонија- Скопје
-           експерт              Соња Черепналковска, Институт за стандардизација на Р.Македонија
 
5. Секторски Комитет за возила
-          координатор        Дејан Стојковски
-            експерт              Ѓорѓи Крајчев, Мак Ауто Стар
-            експерт              Милан Ќосевски, Машински факултет- Скопје
 
6. Секторски Комитет за услови во кои се користи техничката опрема
-          координатор      Анита Талаја
-          експерт              Јасмина Чаловска, Машински факултет- Скопје
-          експерт              Зоран Панов, Факултет за рударство,геологија и политехника- Штип
 
Координаторите на сите Секторски Комитети се претставници на Институтот за акредитација на Република Македонија