Технички комитет за лаборатории  за тестирање

Име и Презиме

Организација

Функција во техничкиот комитет

Анета Димитровска УКИМ, Фармацевтски факултет - Скопје,
Центар за испитување и контрола на лекови
претседател
Марија Петровска ЈЗУ Центар за јавно здравје Битола член
Лилјана Пеовска Макконтрол доо - Скопје член
Магдалена Трајковска-Трпевска Завод за испитување на материјали и развој на нови технологии " Скопје" АД - Скопје член
Магдалена Петкова Завод за испитување на материјали и развој на нови технологии " Скопје" АД - Скопје член
Јулијана Табаковска Технички оценувач на ИАРМ член
Валентина Пеливаноска УКЛО - Битола
Научен Институт за тутун - Прилеп
член
Марија Србиноска УКЛО - Битола
Научен Институт за тутун - Прилеп
член
Деан Јанкулоски УКИМ, Факултет за ветеринарна медицина - Скопје член
Славица Ивановска ЈЗУ Центар за јавно здравје - Кочани член
Маргита Дабевска Костоска ЈЗУ Центар за јавно здравје - Тетово член
Сузана Ангелова ЈЗУ Центар за јавно здравје - Куманово член
Весна Kостиќ ЈЗУ Институт за јавно здравје на РМ член
Горан Дембоски УКИМ, Технолошко-металуршки факултет - Скопје член
Александра Грозданова УКИМ, Фармацевтски факултет - Скопје
Институт за фармацевтска хемија
член
Маја Јурхар Павлова УКИМ, Медицински факултет - Скопје
Институт за микробиологија и паразитологија
член
Горан Стојковиќ УКИМ, Природно-математички факултет – Скопје
Институт за хемија
член
Ана Момировска ПЗУ Синлаб Скопје член
Иванка Хаџи Петрушевска Меловска ПЗУ Авицена Скопје член
Елизабета Гавазова ЈЗУ Центар за јавно здравје Велес член
Катерина Тошевска Трајковска УКИМ, Медицински факултет - Скопје
Институт за медицинска и експериментална биохемија
заменик претседател
Васил Миладинов Технички оценувач на ИАРМ член