Одбор за надзор на материјално-финансиско работење на ИАРМ

 Име и Презиме  Функција
Душко Тасев  претседател
Лилјана Ѓуровска  заменик претседател
 Ристо Мрмов  член