Public procurement

Print


 

ЕВИДЕНЦИЈА НА ПОСТАПКИТЕ СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2017 ГОДИНА

 

Announcement for request for provide proposals - услуги за фиксна телефонија и интернет

 

Announcement for request for provide proposals - стоки за репрезентација

 

Announcement for request for provide proposals - услуги за превоз на патници низ Република Македонија и до/од aеродром “Александар Велики“.

 

Announcement for request for provide proposals - промоција на системот за акредитација

 

Announcement for request for provide proposals - моторни горива за службени возила

 

Announcement for request for provide proposals - Одржување и надградба на софтверот за спроведување на постапките за акредитација

 

Announcement for request for provide proposals - Одржување на работните машини, мрежа и мрежни елементи и услужни системи (хардвер и софтвер)

 

Announcement for request for provide proposals - набавка на канцелариски материјали

 

Announcement for request for provide proposals - тонери

 

RECORDS OF SIMPLIFIED COMPETITIVE PROCEDURES For the period : 01-07-2015 To 31-12-2015

 

Announcement for request for provide proposals - Превоз на патници низ Република Македонија

 

Announcement for request for provide proposals - Стоки за репрезентација

 

Announcement for request for provide proposals - Фиксна телефонија и интернет

 

Announcement for request for provide proposals - Услуги за промоција на системот за акредитација

 

Announcement for request for provide proposals - Одржување на работните машини, мрежа и мрежни елементи и услужни системи (хардвер и софтвер)

 

Announcement for request for provide proposals - Услуги-избор на авторска агенција (договорни услуги)

 

Announcement for request for provide proposals - Услуги за одржување на службено возило

 

Announcement for request for provide proposals - Одржување и надградба на софтверот за спроведување на постапките за акредитација

 

Announcement for request for provide proposals - Услуги за воздушен транспорт на луѓе (авиобилети)

 

Announcement for request for provide proposals - градежно-занаетчиски работи и инсталации
Last Updated ( Thursday, 08 February 2018 07:37 )