Акредитирани инспекциски тела

ИТ - 057 Макпетрол-А.Д.-Скопје
“Макпетрол” ТНГ Инспекциско тело

   
ИТ - 059 ВЕУС Здружение на возачи Велес - Техничка служба
Инспекциско тело за единечно одобрување на возило, одобрување на преправани и поправани возила

   
ИТ - 060 Центар за возила ЦВО ДОО ОХРИД
Инспекциско тело за возила, тахографи и таксаметри

   
   
ИТ - 062 ВЕЛКОМ ТРЕЈД ДООЕЛ КАВАДАРЦИ
Подружница Станица за технички преглед Кавадарци

   
Инспекциско тело за возила и аналогни и дигитални тахографи
   
   
Инспекција на мерила за зафатнина и проток за течно гориво и течен нафтен гас
   
   
   
   
   
   
Друштво за контрола на квалитет и квантитет на опрема, машини и технички материјали

   
Друштво за техничко испитување, контрола и анализа
   
Друштво за контрола на квалитет и квантитет на земјоделски и прехранбени производи, дрво и производи од дрво
Инспекциско тело за инспекција на квалитет и квантитет на жита и ориз, свежо овошје и зеленчук, производи од овошје и зеленчук
   
   
   
Инспекциско тело Недељковиќ Скопје
Инспекција на мерила за зафатнина и проток за течно гориво и течен нафтен гас
   
увоз-извоз с. Кучевиште Чучер-Сандево
СУПЕР АУТО КОНТРОЛ Центар за возила