Акредитирани инспекциски тела

   
   
   

ИТ - 034 ТЕХНОЛАБ д.о.о - СКОПЈЕ

Инспекциско тело за безбедност при работа и заштита на животна средина
   
   

ИТ - 036 Месер Вардар Техногас Месер Груп Гмбх дооел

Инспекциско тело за пренослива опрема под притисок

   

ИТ - 037 МАКПЕТРОЛ А.Д.

Дирекција за Одржување
Одделение за метрологија - Инспекциско тело за преглед на мерила за проток и зафатнина
   

ИТ - 038 ИПРОМ - ТТ Звонко ДООЕЛ Скопје

Инспекциско тело за тахографи и таксиметри
   

ИТ - 040 ТАХОГРАФ ДООЕЛ Облешево

Инспекциско тело за аналогни тахографи, дигитални тахографи и таксаметри
   

ИТ - 041 АМД Технички преглед на возила ДОО Охрид – Одделение за тахографи и таксаметри

Инспекциско тело за аналогни тахографи, дигитални тахографи и таксаметри
   

ИТ - 042 СРНА СН ДООЕЛ Скопје

Инспекциско тело за аналогни и дигитални тахографи

   

ИТ - 043 ФЕМИЛИ ТТВ ДОО Скопје

Инспекциско тело за аналогни, дигитални тахографи и таксаметри
   
   
Инспекциско тело за возила и тахографи
   
Одделение за верификација на водомери
   
   
AСУЦ - Центар за испитување на возила
Инспекциско место “ЦИВ1-АСУЦ” СКОПЈЕ
   
   
Центар за возила Скопје / Техничка служба
   
ИТ - 056 БОБО МАГ ДОО Скопје
Подружница за технички испитувања и анализи на таксаметри