Акредитирани лаборатории за тестирање

 ЛТ - 073 Друштво за едукација, тренинг и истражување АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје  

Лабораторија за тестирање на возила и составни делови
   

ЛТ - 074 Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Факултет за електротехника и информациски технологии

Лабораторија за контрола на храна третирана со јонизирачко зрачење


   

ЛТ - 075 НДТ и контрола ДООЕЛ Скопје
Лабораторија за испитување без разрушување - радиографија