Акредитирани лаборатории за тестирање

   

ЛТ – 062 Универзитет Св. Кирил и Методиј, Градежен факултет Скопје

Лабораторија за градежни прозводи, материјали и конструкции

 

   

ЛТ- 063 СЛОГА ВЛАТКО ДООЕЛ Свети Николе СЛОГА ЛАБ

Лабораторија за тестирање на храна, вода, месо и производи од месо

   

ЛТ-064 КЛАНИЦА БДА КОМПАНИ

Лабораторија за тестирање на квалитет на месо – Кланица БДА Компани

   
   
   

ЛТ- 068 Универзитет „Св. Климент Охридски“- Битола Ветеринарен факултет - Битола Научно истражувачки и апликативен центар

Лабораторија за имунолошко серолошки испитувања

Повлечен сертификат за акредитација на 16.06.2017