Акредитирани лаборатории за тестирање

ЛТ - 071 Друштво за техничко испитување и анализа - ТИМКО ЛАБ
Лабораторија за микробиолошко и хемиско тестирање на храна, месо и производи од месо

   

ЛТ - 072 Проагроголд Груп ДООЕЛ
Проанализ Лабораторија

   

 ЛТ - 073 Друштво за едукација, тренинг и истражување АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје  

Лабораторија за тестирање на возила и составни делови