Акредитирани лаборатории за тестирање

 

Лабораторија за испитување на гасови, гасни смеши и подвижни садови под притисок
   

 

Друштво за мерење, анализа, инженеринг и услуги
ЕКО ДЕТЕКТ- Лабораторија за испитување на штетно влијание на нејонизирачки зрачење врз здравјето на луѓето
   
   
   
Лабораторија за испитувања на геомеханика, градежни материјали и животна средина „ГЕИНГ КуК“
   

Работна единица за лабораториска дејност
Лабораторија за санитарна хемија
Лабораторија за санитарна микробиологија
   

 

Земјоделски факултет - УНИЛАБ
   

 

Земјоделски институт - Скопје
Лабораторија за вино и алкохолни пијалоци
Лабораторија за испитување на семе од земјоделски растенија
Лабораторија за контрола на почва, ѓубрива и растителен материјал
   

 

Лаборториски Испитувачки Комплекс
   
   

 

 Лабораториски услуги
   

 

Лабораторија за санитарна хемија
Лабораторија за санитарна микробиологија
   

 

   

 

Друштво за инженеринг, истражување и услуги
Лабораторија за тестирање
   
Одделение за санитарно-хигиенска дејност со здравствена екологија
Лабораторија за санитарна хемија
Одделение за лабораториска дејност
   
Лабораторија за испитување на градежни материјали
   


Лабораторија за тестирање

 

   

ЛТ - 045 Универзитет "Св. Кирил и Методиј"

 

Лабораторија за тестирање на механички карактеристики, машини и возила
   

ЛТ - 046 Универзитет во Тетово, Факултет за Применети науки

Лабораторија за испитување и контрола на градежни материјали