Национална соработка

Потпишување на Меморандуми за соработка со ИСРМ и БоМ

На 5 март 2009 година, во клубот на Органите на управата (Клуб на пратеници) - Скопје, Институтот за акредитација на Република Македонија (ИАРМ) организираше свеченост по повод доделувањето на Сертификати за акредитација на акредитираните тела во 2008 година и почетокот на 2009 година.

Повеќе...

 

 

Потпишан Меморандум за разбирање и деловно техничка соработка помеѓу ИАРМ и КМБ

Меморандумот има за цел да ја унaпреди соработката помеѓу Институтот за акредитација на Република Македонија и Комора на мали бизниси или скратено КМБ, на транспарентен начин да ги соопштува своите активности, иницијативи за доградување на законската регулатива во доменот во кој делува Институтот за акредитација на Република Македонија како и помош во формирањето на јавната свест за имплементирање на директивите на Европската Унија од областа на работата на Институтот за акредитација на Република Македонија.

Повеќе...

   

Линкови

Министерство за економија

(http://www.economy.gov.mk/)


Институт за стандардизација на Република Македонија

(http://www.isrm.gov.mk/)


Биро за метрологија на Република Македонија

( http://www.bom.gov.mk/)


Комора на мали бизниси

(http://www.sbch.org.mk)