Обуки

ИАРМ организира курс на тема „Имплементација на стандардот МКС EN ISO/IEC 17025:2006 во лабораториите за тестирање и калибрација“

Институтот за Акредитација на Република Македонија (ИАРМ) организира курс на тема „Имплементација на стандардот МКС EN ISO/IEC 17025:2006 во лабораториите за тестирање и калибрација“.

Повеќе...

 

Одржана обука за оценувачи

Во процесот на акредитација, Институтот за акредитација на Република Македонија, користи оценувачи со соодветно образование, стручност и потребно искуство во областите, односно во склоп на работата за оценување на сообразноста за која се бара акредитација.  

 

Повеќе...

   

Обука за оценувачи

ИАРМ во периодот од 22-26.09.2009 година, ќе организира Обука за оценувачи. Обуката ќе биде изведена во соработка со ГТЗ - Канцеларијата за поддршка на техничката соработка во рамките на развојната техничка соработка меѓу владите на Република Македонија и Сојузна Република Германија.

Повеќе...

 

ИАРМ организираше тренинг курс на 06 октомври 2008

ИАРМ како национален провајдер организираше тренинг курс со наслов "Принцип и примена на метрологијата во хемијата и физичките мерења" согласно програмата Training in Metrology in Chemistry (TrainMiC).

Повеќе...

   

ЈАВЕН ПОВИК