Меѓународна соработка

Лого на
ILAC

ILAC

Институтот за Акредитација на Република Македонија стана членка на International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC ) на 1 декември 2008 година.

 

Повеќе...

 

IAF

Меѓународниот акредитационен форум (IAF) е светска асоцијација на тела за акредитација и други тела кои се заинтересирани за проблематиката на оцената на сообразност на системите за менаџмент, производите, услугите, персоналот и други слични програми на оцена на сообразноста.

 

Повеќе...