Regional cooperation

Потпишан договор за соработка со Хрватската агенција за акредитација (ХАА)

Институтот за Акредитација на Република Македонија (ИАРМ) потпиша Договор за соработка со Хрватската агенција за акредитација (ХАА)

За време на одржувањето на состанокот на ЕА МАС Комитетот за договори

Read more...

 

Потпишани договори со АТ на Србија и АТ на Црна Гора

На 29. јануари 2008 година, Институтот за акредитација на Република Македонија потпиша

Read more...

   

Потпишан договор со АТ на Албанија

Со цел меѓународно промовирање на своите активности и одржување на трендот на проширување на меѓународната соработка со акредитационите тела на државите од Европа, на 20.02.2008

Read more...

   

Линкови

АТSАкредитационо тела на Србија

(www.ats.rs)


АТCGАкредитационо  тело на Црна Гора

( www.atcg.co.me)


HAA – Хрватска Агенција за Акредитација

(www.akreditacija.hr)


DA –Акредитационо тело на Република Албанија

(www.albanianaccreditation.gov.al)


DAK-Акредитационо тело на Косово

(www.mti-ks.org)


TURKAK- Акредитационо тело на  Република Турција

(www.turkak.org.tr)


BAS Акредитационо тело на  Република Бугарија

(www.nab-bas.bg)