СТ за системи за управување

Македонска организација за сертификација и оценување
   
Сертификационо тело при AM ЦЕРТ ДООЕЛ СКОПЈЕ
Тело за сертификација на системи за управување
   
Тело за сертификација на системи за управување