СТ за системи за управување

МКС – Македонско трговско друштво за сертификација и оценување – ДОО Скопје

МКС-ДОО Скопје

   
Сертификационо тело при AM ЦЕРТ ДООЕЛ СКОПЈЕ
Тело за сертификација на системи за управување
   
Тело за сертификација на системи за управување