Информационен пакет за Телата за Оцена на Сообразност ( ТОС )

 • Законот за акредитација
 • Правилник за процедурата за акредитација (Р03, pdf, 266KB)
 • Правилник за општите барања за компетентност на телата за оцена на сообразност (Р04, pdf, 255KB)
 • Правилник за барања при повикување на акредитацијата и употреба на знакот на ИАРМ (Р05, pdf, 761KB)
 • Правилник за основање и работа на Комитетот за приговори (Р08, pdf, 183KB)
 • Правилник за барања за учество во тестирање на оспособеноста и меѓулабораториска споредба (Р06, pdf, 170KB)
 • Правилник за начинот на обезбедување на мерната следливост во РМ (Р11, pdf, 176KB)
 • Правилник за висината на надоместокот за покривање на трошоците за услугите на ИАРМ (Р10, pdf, 134KB)
 • EA-INF-01 (листа на ЕА документи)
 • Правилник за определување на подрачјата на калибрација, тестирање, сертификација и инспекција (контрола) (Р15, pdf, 627KB)
 • Процедура во случај на промени кај акредитираните тела (ПР 05-05, pdf, 190KB)
 • Процедура за оцена и акредитација на методите за земање на примероци (ПР 05-11, pdf, 337KB)
 • Процедура за примена на МКТС CEN/TS 15675:2009 во постапка на акредитација на лаборатории за тестирање на емисии од стационарни извори (ПР 05-13, pdf,491KB)
 • Процедура за акредитација на флексибилен опсег (ПР 05-09, pdf, 230KB)