Комитет за оцена на лица

бр. Име и презиме Функција
1 Наташа Несторовска Спасовска претседател
2 Анита Талаја Борота член
3 Сандра Костеска член
4 Весна Георгиевска заменик член


* Листата на оценувачи и Планот за обука на оценувачи за тековната година се секогаш достапни во ИАРМ.