Комитет за оцена на лица

бр.Име и презимеФункција
1 Наташа Несторовска Спасовска претседател
2 Сандра Костеска член
3 Јасмина Јаневска член
4 Владимир Јаневски заменик член* Листата на оценувачи и Планот за обука на оценувачи за тековната година се секогаш достапни во ИАРСМ.