Совет на ИАРМ

бр.Име и презимепотпис
1 Елјеса Јонузи, претседател
2 Татјана Тасевска, зам. претседател
3 м-р Верче Миткова
4 Христина Видојевска
5 Есраљ Сулејмани
6 проф.д-р Александра Грозданова
7 проф.д-р Дарко Данев
8 Велимир Петровски
9 доц. д-р Ташко Ризов
10 Михајло Евросимовски
11 Дејан Стојковски