Документи на директорот на ИАРМ


Процедури
 

(ПР 03-03, pdf, 376KB) Оцена на работата на оценувачите и експертите
(ПР 03-04, pdf, 544KB) Селекција, обука и оцена на оценувачи
(ПР 03-05, pdf, 202KB) Потребни компетенции за проверувачи QMS EMS
(ПР 04-01, pdf, 158KB) Промена на барањата за акредитација
(ПР 04-02, pdf, 639KB) Процедура за проширување на опсегот на активности на ИАРМ во нови области
(ПР 05-01, pdf, 579KB) Процедура за оценување
(ПР 05-02, pdf, 572KB) Методологија на оценување
(ПР 05-04, pdf, 125KB) Доставување на документи на ИАРM
(ПР 05-05, pdf, 144KB) Процедура во случај на промени кај акредитираните тела
(ПР 05-06, pdf, 224KB) Градација на несообразности
(ПР 05-07, pdf, 557KB) Процедура за оценка во канцеларија и сведочење на сертификациони тела за системи за управување
(ПР 05-08, pdf, 576KB) Процедура за земање на примероци за време на оценување
(ПР 05-09, pdf, 230KB) Процедура за  акредитација на флексибилен опсег
(ПР 05-10, pdf, 298KB) Процедура за оцена на инспекциско тело
(ПР 05-11, pdf, 523KB) Процедура за оцена и акредитација на методите за земање на примероци
(ПР 05-12, pdf, 230KB) Процедура за оцена и акредитација на сертификациони тела за органско земјоделско производство
(ПР 05-13, pdf,491KB) Процедура за примена на МКТС CEN/TS 15675:2009 во постапка на акредитација на лаборатории за тестирање на емисии од стационарни извори
(ПР 05-14, pdf,1.28MB) Подрачје и опсег на акредитација на телата за оцена на сообразност
(ПР 06-01, pdf, 156KB) Управување со жалби
(ПР 09-1, pdf, 354KB) Правилник за организација и работа на Институтот за акредитација на Република Македонија
(ПР 09-2, pdf, 340KB) Правилник за систематизација на работните места во Институтот за акредитација на Република Македонија
(ПР 10-01, pdf, 157KB) Процедура за суспендирање и повлекување на акредитацијата
(Р 16, pdf, 262KB) Кодекс на однесување на вработените во ИАРМ