Пријави за тела за оцена на сообразност

 

  • Упатство за пополнување на електронските пријави (iarm_upastvo_prijavi.pdf, 800KB)
  • Пријава за акредитација на медицинска лабораторија согласно МКС EN ISO 15189:2013 (OB05-22-2-1.doc, 192KB)(Пополни електронска пријава)
  • Пријава за акредитација на тело за сертификација на производи, процеси и услуги МКС EN ISO/IEC 17065:2012(.doc, 180KB)(Пополни електронска пријава)
  • Пријава за акредитација на тело за сертификација на лица (.doc, 169KB) (Пополни електронска пријава)
  • Пријава за акредитација на тело за сертификација на системи за управување МКС EN ISO/IEC 17021-1:2016 (.doc, 351KB) (Пополни електронска пријава)
  • Пријава за акредитација на инспекциско тело МКС EN ISO/IEC 17020:2012(.doc, 70KB) (Пополни електронска пријава)
  • Преглед од учество во шеми на оцена на оспособеноста и меѓулабораториски споредби (ОB 05-18.doc, 210KB) (Пополни електронска пријава)
  • План за учество во шеми на оцена на оспособеноста (то), меѓулабораториски споредби (млс) и програми за екстерна оцена на квалитетот (еок) и примена на интерни мерки за контрола на квалитетот на резултатите (ОB 05-18-2.doc, 210KB) (Пополни електронска пријава)
  • Пријава за акредитација на лабораторија за калибрација MKC EN ISO/IEC 17025:2018  (OB05-02(2018).doc, 190KB)
  • Пријава за акредитација на лабораторија за тестирање MKC EN ISO/IEC 17025:2018  (OB05-22-1(2018).doc, 209KB)