Пријави за тела за оцена на сообразност

 

  • Пријава за акредитација на лабораторија за калибрација (OB05-02.doc, 218KB) (Пополни електронска пријава)
  • Пријава за акредитација на лабораторија за тестирање (OB05-22-1.doc, 202KB) (Пополни електронска пријава)
  • Пријава за акредитација на медицинска лабораторија согласно МКС EN ISO 15189:2013 (OB05-22-2-1.doc, 181KB)
  • Пријава за акредитација на тело за сертификација на производи, процеси и услуги МКС EN ISO/IEC 17065:2012(.doc, 182KB)
  • Пријава за акредитација на тело за сертификација на лица (.doc, 170KB) (Пополни електронска пријава)
  • Пријава за акредитација на тело за сертификација на системи за управување МКС EN ISO/IEC 17021-1:2016 (.doc, 216KB) (Пополни електронска пријава)
  • Пријава за акредитација на инспекциско тело МКС EN ISO/IEC 17020:2012(.doc, 269KB) (Пополни електронска пријава)
  • Преглед од учество во шеми на оцена на оспособеноста и меѓулабораториски споредби (ОB 05-18.doc, 210KB) (Пополни електронска пријава)
  • План за учество во шеми на оцена на оспособеноста (то), меѓулабораториски споредби (млс) и програми за екстерна оцена на квалитетот (еок) и примена на интерни мерки за контрола на квалитетот на резултатите (ОB 05-18-2.doc, 210KB) (Пополни електронска пријава)