Акредитирано сертификационо тело

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

ПРОЦЕРТ КОНТРОЛА И СЕРТИФИКАЦИЈА ОКС дооел увоз- извоз Скопје Тело за сертификација на производи
Адреса
Ул. Методија Шаторов – Шарло, бр.15/1-6 Скопје
www.procert.mk
Краток опис на опсегот на акредитација
Сертификација на процеси на производство, преработка и трговија на органски земјоделски производи согласно Законот за органско земјоделско производство („Службен весник на РМ бр.146/2009“) и Законот за изменување и дополнување на Законот за органско земјоделско производство („Службен весник на РМ бр. 53/2011, 149/2015, 39/2016 и 132/2016).
Прва акредитација
11.06.2018
 Дата на важност на сертификатот
10.06.2022