Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

Друштво за техничко испитување и анализа
ТИМКО ЛАБ
Адреса
Ул. 10, бр. 44, с. Кадино, Скопје
Краток опис на опсегот
Тестирање на храна, месо и производи од месо
Прва акредитација
02.04.2018
Дата на важност на сертификатот 01.04.2022