Акредитирана лабораторија за калибрација

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

Друштво за услуги за инспекција и испитување на возила АМСМ УСЛУГИ - ЦЕНТАР ЗА ВОЗИЛА ДООЕЛ Скопје Лабораторија за калибрација
Адреса
ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.51, Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Калибрација на димензионални големини – должина и агол, механички големини – сила, маса, притисок и вакум, време и фреквенција, оптички големини – особини на оптички систем, хемиска анализа, референтни материјали – гасни смеси и акустични големини – бучава
Прва акредитација
29.11.2017
Дата на важност на сертификатот 28.11.2021