Акредитирано сертификационо тело

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

Tело за сертификација на производи ЗИМСЕРТ Завод за испитување на материјали и развој на нови технологии "Скопје" АД – Скопје
Адреса
ул. Живко Чинго 16,
1000 Скопје
Република Македонија
www.zimad.com.mk
Краток опис на опсегот на акредитација
Сертификација на производи: Определување на тип на производ (оцена на својствата) почетна контрола на производниот погон и системот на фабричка контрола (FPC), континуиран надзор, оцена и евалуација на системот на фабричка контрола (FPC), контролно тестирање на примероци земени од производниот погон или на објекти за складирање на производи, систем (1+): цемент, ѕидарски цемент.
Прва акредитација
16.08.2017
 Дата на важност на сертификатот
15.08.2021