Акредитирано сертификационо тело

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

Друштво за градежништво, промет и услуги
“ГЕИНГ Кребс унд Кифер Интернешнл и др.“ ДОО
Тело за сертификација на градежни производи
ТС ГЕИНГ КуК
Адреса
ул. Борис Трајковски бр. 111,
1050 Скопје
Република Македонија
www.geing.com.mk
Краток опис на опсегот на акредитација
Сертификација на процеси: Почетна контрола на системот на фабричка контрола (FPC), континуиран надзор, оцена и евалуација на системот на фабричка контрола (FPC) (2+): бетон и агрегати.
Прва акредитација
28.12.2016
 Дата на важност на сертификатот
27.12.2020