Акредитирана медицинска лабораторија

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

ЈЗУ Клиничка Болница „д-р Трифун Пановски“ Битола
Оддел за лабораториска дијагностика
Адреса
Ул. Партизанска бр.бб, 7000 Битола,
Република Македонија
Краток опис на опсегот на акредитација
Биохемиско, хематолошко и имунолошко испитување на биолошки примероци со хумано потекло
Прва акредитација
14.12.2016
Дата на важност на сертификатот 13.12.2020