Акредитирана медицинска лабораторија

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

ЈЗУ Универзитетска Клиника за Инфективни болести и Фебрилни состојби
Одделение за лабораториска и етиолошка дијагностика
Отсек за молекуларна дијагностика
Адреса
Ул.Водњанска бр.17, 1000 Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Молекуларни тестирања Квантитативна детекција на Hepatitis C вирус, Квантитативна детекција на Hepatitis B вирус и Квантитативна детекција на HIV вирус.
Прва акредитација
01.12.2016
Дата на важност на сертификатот 30.11.2020