Лабораторија за испитување на Трихинела АГРИА

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

Друштво за производствo и преработка на месо АГРИА - АГРОИНДУСТРИСКА ГРУПАЦИЈА ДОО Велес
Лабораторија за испитување на Трихинела АГРИА
Адреса
Ул. 8-ми Cептември, бр. 64, 1400, Велес
Краток опис на опсегот
Тестирање на месо на присуство на ларви на Trichinella со вештачка дигестија
Прва акредитација
24.06.2016
Дата на важност на сертификатот 23.06.2020