Лабораторија за тестирање на месо на присуство на ларви на Trichinella со вештачка дигестија

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

КЛАНИЦА БДА КОМПАНИ
Лабораторија за тестирање на квалитет н на месо – Кланица БДА Компани
Адреса
Ул. Ѓорче Петров, 6а, 1300, Куманово
Краток опис на опсегот
Тестирање на месо на присуство на ларви на Trichinella со вештачка дигестија
Прва акредитација
23.05.2016
Дата на важност на сертификатот 22.05.2020