Лабораторија за Микробиолошко тестирање на храна и сите видови на вода

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

КЛАНИЦА БДА КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово
Лабораторија БДА Куманово
Адреса
Ул. Ѓорче Петров, 6а, 1300, Куманово
Краток опис на опсегот
Микробиолошко тестирање на храна и сите видови на вода
Прва акредитација
23.05.2016
Дата на важност на сертификатот 22.05.2020