Лабораторија за тестирање на храна, вода, месо и производи од месо

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

СЛОГА ВЛАТКО ДООЕЛ Свети Николе СЛОГА ЛАБ
Адреса
Индустриска бб, Свети Николе, Република Македонија
Краток опис на опсегот
Тестирање на храна, вода, месо и производи од месо
Прва акредитација
23.05.2016
Дата на важност на сертификатот 22.05.2020