Постапка за акредитација

Постапката за акредитарање е подетално опишана во документот:
Правилник за процедурата за акредитација (Р03, pdf, 266KB).

Реден број на активноста

Активности на КОРИСНИК НА УСЛУГА

Заеднички активности

Активности на ИАРМ

ФАЗА

1

Заинтресираност за акредитација

 

 

Контакти пред поднесување на пријава

2

 

 

Информации; покана за состанок

 

3

 

Состанок меѓу ИАРМ и корисникот на услугата

 

 

4

Пријава

 

 

Пријава

5

 

 

Разгледување на пријавата

 

6

 

 

Донесување одлука за започнување или одбивање на процедурата за акредитација

 

7

 

 

Назначување на координатор

 

8

 

Договор

 

 

9

 

 

Барање на документација

 

10

Доставување документација

 

 

 

11

   

Преглед на документацијата

 

12

 

Прелиминарна посета врз основа на договор

 

 

13

   

Извештај од преглед на документацијата / прелиминарната посета

 

14

   

Подготовка на оцената

Оцена

15

 

Оцена

 

 

16

Извештај за примена на корективни мерки
(ако е потребно)

 

 

 

17

 

 

Проверка на корективните активности и препораки за акредитација

 

18

 

 

Одлука за акредитација

Одлука

19

 

 

Издавање на сертификат за акредтиација или извештај за одбивање

 

*Контакти пред поднесување на пријава
**Активности пред оценувањето