Акредитирано сертификационо тело

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

ИНТЕРЦЕРТ - Скопје
Адреса
Јордан Мијалков 44/2-10,
Канцеларија: ул. Дебарца 6,
1000 Скопје
Р. Македонија
Краток опис на опсегот на акредитација
Сертификација на системи за менаџмент со квалитет, согласно МКС EN ISO 9001:2009 и МКС EN ISO 9001:2015
Прва акредитација
06.04.2016
 Дата на важност на сертификатот
05.04.2020