Акредитирана лабораторија за тестирање

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Медицински факултет во Скопје
Институт за патологија
Дијагностички лаборатории
Адреса
50-та Дивизија бр.6, 1000 Скопје
Р. Македонија
Краток опис на опсегот
Испитување на телесни течности, ткива, органи, човечко тело и делови од тело со стандардна хистолошка, хистохемиска, цитолошка, имунохистохемиска, имунофлуоресцентна, електронско микроскопска и молекуларна метода
Прва акредитација
23.03.2016
Дата на важност на сертификатот 22.03.2020