Акредитирано инспекциско тело

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

Инспекциско тело при Средно електротехничко училиште на Град Скопје „МИХАЈЛО ПУПИН“
Адресa
ул. „ Благоја Стефковски “ бб
1000 Скопје
Република Македонија
www.mihajlopupin.mk
Краток опис на опсегот на акредитација
Прва, периодична и вонредна контрола на осветлување во работна средина
Технички прегледи и периодични испитувања на системи за громобранска заштита
Технички прегледи и периодични испитувања на отпорот на системот за заземјување
Прва, периодична и вонредна инспекција на нисконапонска електрична инсталација
Прва акредитација
03.02.2016
Дата на важност на сертификатот
02.02.2020