Акредитирана лабораторија за тестирање

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

Македонска академија на науките и уметностите
Истражувачки Центар за генетско инженерство и биотехнологија „Георги Д. Ефремов“
Адреса
Булевар „Крсте Мисирков“ бр. 2, 1000 Скопје, Република Македонија
Краток опис на опсегот
Молекуларна дијагностика на моногенски наследни болести (таласемии, цистична фиброза, хемофилија) и други наследни состојби (микроделеции на Y хромозом, тромбофилии);
Генетско тестирање на наследен карцином на дојка (BRCA1 BRCA2 мутации)
Пренатална дијагностика на најчести хромозомски анеуплоидии (13, 18, 21 и полови хромозоми)
Утврдување на аминокиселински статус во плазма и урина
ДНК анализи за испитувања на фамилијарни релации
Молекуларна детекција и квантификација на инфективни причинители на болести (ХЦВ, ХБВ и ХПВ)
Микробиолошка идентификација на MALDI-TOF Saramis
Одредување на варијации во број на копии во хуманиот геном (мускулна дистрофија/ заостанување во психомоторниот развој /аутизам/микроделециони синдроми/ абортиран плод/ спинална мускулна атрофија/ туберозна склероза/ неурофибро-матоза / полово врзани болести / андроген рецептор / фанкониева анемија
Молекуларна дијагностика на ретки наследни состојби со примена на нови секвенционирачки технологии
Прва акредитација
27.11.2015
Дата на важност на сертификатот 26.11.2019