Акредитирана лабораторија за тестирање

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

Универзитет “Св. Кирил и Методиј“-Скопје
Технолошко-металуршки факултет
Tекстилна лабораторија
Адреса
Руѓер Бошковиќ 16, 1000 Скопје
Република Македонија
Краток опис на опсегот
Тестирање на текстил и кожа
Прва акредитација
12.11.2015
Дата на важност на сертификатот 11.11.2019