Акредитирано инспекциско тело

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ЕМША ДООЕЛ Неготино
Инспекциско тело за аналогни тахографи, дигитални тахографи
Адресa
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција (контрола) на аналогни и дигитални тахографи
Прва акредитација
09.10.2015
Дата на важност на сертификатот
08.10.2019