Акредитирана лабораторија за тестирање

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

РИ-ЕПМ Рударски институт д.о.о.е.л Скопје
Друштво за електроника и применето машинство
Лабораторија за тестирање
Адреса
Бул. Јане Сандански бр. 113, 1000 Скопје
Краток опис на опсегот
Тестирање на концентрација на прашина
Прва акредитација
09.10.2015
Дата на важност на сертификатот 08.10.2019