Акредитирана лабораторија за калибрација

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

РИ-ЕПМ Рударски институт д.о.о.е.л Скопје
Друштво за електроника и применето машинство
Лабораторија за калибрација
Адреса
Бул. Јане Сандански бр. 113, 1000 Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Kалибрација на гасни анализатори за континуирано и за дисконтинуирано мерење на гасни компоненти
Прва акредитација
09.10.2015
Дата на важност на сертификатот 08.10.2019