Акредитирано сертификационо тело

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

ПРОЦЕРТ КОНТРОЛА И СЕРТИФИКАЦИЈА дооел увоз- извоз Скопје
Тело за сертификација на производи
Адреса
ул. Огњен Прица 1/3-18, 1000 Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Сертификација на процеси на производство, преработка и трговија на органски земјоделски производи согласно Законот за органско земјоделско производство („Службен весник на РМ бр.146/2009“ и Службен весник на РМ бр.53/2011“)
Прва акредитација
19.08.2015
 Дата на важност на сертификатот
18.08.2019