Акредитирана лабораторија за тестирање

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

Лабораторија за мониторинг на животна средина ЕКО КОНТРОЛ ДОО Охрид, Подружница ЕКО ЛАБ Прилеп
Адреса
Трговски центар – ТОЧИЛА – спрат, Прилеп
Краток опис на опсегот на акредитација
Теренски испитување на бучава и воздух од животната средина, емисии од стационарен извор и лабораториско испитување на отпадна вода
Прва акредитација
9.09.2015
Дата на важност на сертификатот 8.09.2019