Акредитирана лабораторија за тестирање

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

Универзитет „Гоце Делчев“- Штип,
Факултет за природни и технички науки,
Теренска лабораторија за животна и работна средина и електронска микроскопија
Адреса
ул. Гоце Делчев бр.89, Штип
Краток опис на опсегот на акредитација
Тестирање на животна и работна среедина и електронска микроскопија
Прва акредитација
2.07.2015
Дата на важност на сертификатот 1.07.2019