Акредитирано инспекциско тело

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

СИГУРНОСТ-ДП ДООЕЛ Скопје/ Инспекциско тело
Адресa
Бул.„Дванaсетта Македонска Бригада“ бр.40 A, Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Контрола на системи за нисконапонски инсталации, заземјување, громобранска заштита, противпожарни централи и стабилни системи за гасење на пожар
Прва акредитација
16.07.2015
Дата на важност на сертификатот
15.07.2019