Акредитирана лабораторија за тестирање

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

Универзитет „Св. Кирил и Методиј”, Скопје
Факултет за земјоделски науки и храна
Лабораторија за анализа на храна за животни, Л-01
Лабораторија за млеко и млечни производи, Л-02
Лабораторија за испитување на квалитет на семиња од земјоделски растенија, Л-03
Лабораторија за анализа на почва и ѓубрива, Л-04
Лабораторија за тутун и тутунски производи, Л-05
Адреса
ул. „ Александар Македонски “ б.б.
1000 Скопје
www.fznh.ukim.edu.mk
Краток опис на опсегот на акредитација
Тестирање на храна за животни, житарки, мешунки и нус производи, млеко, квалитетни својства на семиња од земјоделски растенија, почва и ѓубрива, органолептичка и визуелна проценка на квалитетот на тутунската суровина
Прва акредитација
24.03.2015
Дата на важност на сертификатот 23.03.2019