ЛТ - 048 Раде Кончар - Сервис и поправки на електрични производи, ДОО Скопје

Испитна станица за високонапонска опрема
Суспендиран сертификат за акредитација на ден 31.05.2018