Акредитирано инспекциско тело

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

,,Електровин” дооел Виница
,,Електровин”-Инспекциско тело
033 364 098
www.elektrovin.mk
Адресa
Ул. ,,4-та Македонска Бригада” бр. 57 Виница
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција (контрола) на електроенергетски постројки, електроенергетска опрема и уреди, нисконапонски електрични инсталации, системи за громобранска заштита, заштитно заземјување, работна средина-микроклиматски услови, физички штетности – контрола на бучава
Прва акредитација
12.12.2014
Дата на важност на сертификатот
11.12.2022